Pro T. Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020
02432 99 98 98 Moon.vn MoonBook.vn eMoon.vn
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Học lịch sử cùng thầy Nguyễn Mạnh Hưởng!
Tìm

Pro T. Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Pro T. Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 90

Số lần xem: 10/ bài

Lọc bài tập

Bài làm sai

Học phí: 600.000 đ

ĐĂNG KÝ

+ Xem thêm

Giới thiệu về Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng và các khóa học trên Moon.vn
STT Bài học
1 Thi online - Trật tự "hai cực" Ianta và tác động của nó (1945 - 1991)
30/11
2 Trật tự "hai cực" Ianta và tác động của nó (1945 - 1991)
30/11
3 Phong trào cách mạng thế giới trong thế kỉ XX
03/12
4 Thi online - Phong trào cách mạng thế giới trong thế kỉ XX
04/12
5 Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 1)
06/12
6 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 1)
07/12
7 Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 2)
10/12
8 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 2)
11/12
9 Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)
13/12
10 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)
14/12
11 Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
17/12
12 Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
18/12
13 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 -1930) - Phần 1. Nguyên nhân và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam
20/12
14 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 -1930) - Phần 1. Nguyên nhân và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam
21/12
15 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 2. So sánh phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 - đầu thế kỉ XX)
24/12
16 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 2. So sánh phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 - đầu thế kỉ XX)
25/12
17 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930). - Phần 3. So sánh hai xu hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
27/12
18 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930). - Phần 3. So sánh hai xu hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
28/12
19 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 4. Biểu hiện của các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam (1858 – 1930)
01/01
20 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930) - Phần 4. Biểu hiện của các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam (1858 – 1930)
02/01
21 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930). - Phần 5. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1911 - 1930)
04/01
22 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1858 – 1930).- Phần 5. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1911 - 1930)
05/01
23 Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật và chính sách đối ngoại
08/01
24 Thi online - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật và chính sách đối ngoại
09/01
25 Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 2. Những điểm tương đồng và khác biệt (về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại)
11/01
26 Thi online - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 2. Những điểm tương đồng và khác biệt (về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại)
12/01
27 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)
15/01
28 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)
16/01
29 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh
18/01
30 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh
19/01
31 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 3. So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa
22/01
32 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 3. So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa
23/01
33 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 4. Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
25/01
34 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 4. Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
26/01
35 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
29/01
36 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
30/01
37 Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 6. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946)
01/02
38 Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 6. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946)
02/02
39 Việt Nam giải quyết những khó khăn do chế độ cũ để lại (1945 – 1946)
05/02
40 Thi online - Việt Nam giải quyết những khó khăn do chế độ cũ để lại (1945 – 1946)
06/02
41 Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
08/02
42 Thi online - Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
09/02
43 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)
12/02
44 Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946)
13/02
45 Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 1
15/02
46 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 1
16/02
47 Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 2
19/02
48 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1945 – 1954) phần 2
20/02
49 Xây dựng và phát triển hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1946)
22/02
50 Thi online - Xây dựng và phát triển hậu phương trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1946)
23/02
51 Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
26/02
52 Thi online - Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
27/02
53 Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam (1945 – 1954)
29/02
54 Thi online - Sơ kết ôn luyện lịch sử Việt Nam (1945 – 1954)
29/02
55 Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương – Toàn cảnh
02/03
56 Thi online - Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương – Toàn cảnh
03/03
57 Đường lối độc đáo, sáng tạo của Đảng lao động Việt Nam thời kì 1954 – 1975
05/03
58 Thi online - Đường lối độc đáo, sáng tạo của Đảng lao động Việt Nam thời kì 1954 – 1975
06/03
59 Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng miền Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 1)
09/03
60 Thi online - Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng miền Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 1)
10/03
61 Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 2)
12/03
62 Thi online - Nhiệm vụ, vai trò của cách mạng Bắc thời kì 1954 – 1975 (phần 2)
13/03
63 Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
16/03
64 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
17/03
65 Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)
19/03
66 Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)
20/03
67 Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968)
23/03
68 Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968)
24/03
69 Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)
26/03
70 Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)
27/03
71 Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
30/03
72 Thi online - Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)
01/04
73 Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
03/04
74 Thi online - Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
04/04
75 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh
07/04
76 Thi online - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh
08/04
77 Vai trò, nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến (1945 – 1975)
10/04
78 Thi online - Vai trò, nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến (1945 – 1975)
11/04
79 Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
14/04
80 Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
15/04
81 Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 1. Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới
17/04
82 Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 1. Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới
18/04
83 Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 2. Đánh giá thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới – so sánh với Liên Xô và Trung Quốc
21/04
84 Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020). Phần 2. Đánh giá thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới – so sánh với Liên Xô và Trung Quốc
22/04
85 Tổng kết những bài học kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam (1930 – 2020)
24/04
86 Thi online - Tổng kết những bài học kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam (1930 – 2020)
25/04
87 Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
28/04
88 Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
29/04
89 Bật mí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
30/04
90 Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
01/05
Câu hỏi chờ giải đáp
Xếp hạng học sinh - Tháng 8/2019
STTThành viênBTĐLLevel SP
1
Kason161 13 - -
2
nguyenbachien123298 9 100
3
truclampy222 7 100
4
phanmanh48699684114 5 100
5
Nguyenkhoa1999115 5 100
6
0166356444596 4 100
7
giangtrongthuy56 3 100
8
bavu00081 3 100
9
thuuyen1801200261 3 100
10
Ngocson05774 3 100
11
TUANCSS51 3 100
12
lethanhduy2190241 3 100
13
phamanhcuong41 3 100
14
ntlh0103200241 3 100
15
Danghai1010200071 2 100
16
thanhnam091045 2 100
17
giahan241233 2 100
18
vuphonghung9717 1 100
19
Hiepbui16 1 100
20
lamoanhbui41 1 100
21
vmhoang170418 1 100
22
tranvanthangqt16 1 100
23
nbk201911 1 100
24
Hanghoang131920 1 100
25
nguyenthanhthopro13 1 100
BTĐL: Tổng bài tập đã làm trong tháng.

Hệ thống Level & SP

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng

 • Giảng viên cao cấp, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng - Giảng viên khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Xuất bản hơn 60 đầu sách và hơn 70 bài báo Khoa học về đổi mới Phương Pháp Dạy Học Lịch sử.
 • Giáo viên Chương trình "Chinh phục kì thi" kênh VTV2, VTV7.
 • Phó Trưởng bộ môn Lí Luận và Phương Pháp Dạy Học (2014 - nay).
 • Phó GĐ TT Nghiên cứu và phát triển NVSP (2014 - 2017), Trường ĐHSP Hà Nội.
 • Tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng, THPT.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

  Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

  02432 99 98 98 moon@moon.vn

  Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

  Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

  Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017